Articles in Press: <JZUS-B>


Journal of Zhejiang University SCIENCE B

ISSN 1673-1581(Print), 1862-1783(Online), Monthly

CONTENTS

A high-efficiency and versatile CRISPR/Cas9-mediated HDR-based biallelic editing system

Xinyi Li, Bing Sun, Hongrun Qian, Jinrong Ma, Magdalena Paolino, Zhiying Zhang

DOI: 10.1631/jzus.B2100196 Downloaded: 1484 Clicked: 2889 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Analysis of volatile organic compounds in exhaled breath after radiotherapy

Dianlong GE, Xue ZOU, Yajing CHU, Jijuan ZHOU, Wei XU, Yue LIU, Qiangling ZHANG, Yan LU, Lei XIA, Aiyue LI, Chaoqun HUANG, Pei WANG, Chengyin SHEN, Yannan CHU

DOI: 10.1631/jzus.B2100447 Downloaded: 856 Clicked: 1753 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Upregulation of hTERT and Ki-67 in Ectopic Endometrium is Associated with Recurrence of Endometriosis

Jie LUO, Zhimin SONG,Tao ZHANG, Ketan CHU, Jingyi LI, Jianhong ZHOU, Jun LIN

DOI: 10.1631/jzus.B2100502 Downloaded: 585 Clicked: 1287 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Molecular hydrogen is a promising therapeutic agent for pulmonary disease

Zhiling FU, Jin ZHANG

DOI: 10.1631/jzus.B2100420 Downloaded: 574 Clicked: 1392 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Index of Microcirculatory Resistance (IMR): state-of-the-art and potential applications in computational simulation of coronary artery disease

Yingyi GENG, Xintong WU, Haipeng LIU, Dingchang ZHENG, Ling XIA

DOI: 10.1631/jzus.B2100425 Downloaded: 457 Clicked: 1192 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Emerging Role of Protein Modification in Inflammatory Bowel Disease

Gaoying WANG, Jintao YUAN, Ji LUO, Dickson Kofi Wiredu Ocansey, Xu ZHANG, Hui QIAN, Wenrong XU, Fei MAO

DOI: 10.1631/jzus.B2100114 Downloaded: 403 Clicked: 983 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Autophagy and cancer treatment: four functional forms of autophagy and their therapeutic applications

Zhaoshi BAI, Yaling PENG, Xinyue YE, Zhixian LIU, Yupeng LI, Lingman MA

DOI: 10.1631/jzus.B2100804 Downloaded: 262 Clicked: 528 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Modification of PEEK physical features to improve osteointegration

Dan YU, Xiaoyue LEI, Huiyong ZHU

DOI: 10.1631/jzus.B2100622 Downloaded: 160 Clicked: 273 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Genetic diversity analysis of forty-three insertion/deletion loci for forensic individual identification in Han Chinese from Beijing based on a novel panel

Congying ZHAO, Jinlong YANG, Hui XU, Shuyan MEI, Yating FANG, Qiong LAN, Yajun DENG, Bofeng ZHU

DOI: 10.1631/jzus.B2100507 Downloaded: 149 Clicked: 249 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

A novel anticancer property of Lycium Lycium barbarum polysaccharide in triggering ferroptosis of breast cancer cells

Xing DU, Jing-jing ZHANG, Ling LIU, Bo XU, Hang HAN, Wen-jie DAI, Xiu-ying PEI, Xu-feng FU, Shao-zhang HOU

DOI: 10.1631/jzus.B2100748 Downloaded: 133 Clicked: 243 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Shoot rot of Zizania latifolia and first record of its pathogen Pantoea ananatis in China

Zilan XIAO, Jianping DENG, Xiaojun ZHOU, Liyan ZHU, Xiaochan HE, Jingwu ZHENG, Deping GUO, Jingze ZHANG

DOI: 10.1631/jzus.B2100682 Downloaded: 92 Clicked: 172 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Transition of autophagy and apoptosis in fibroblasts depends on dominant expression of HIF-1α or p53

Min LI, Yidan SU, Xiaoyuan GAO, Jiarong YU, Zhiyong WANG and Xiqiao WANG

DOI: 10.1631/jzus.B2100187 Downloaded: 574 Clicked: 1227 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

A new benzaldehyde from the coral-derived fungus Aspergillus terreus C23-3 and its anti-inflammatory effects via suppression of MAPK signaling pathway in RAW264.7 cells

Minqi CHEN, Jinyue LIANG, Yuan WANG, Yayue LIU, Chunxia ZHOU, Pengzhi HONG, Yi ZHANG, Zhong-Ji QIAN

DOI: 10.1631/jzus.B2100807 Downloaded: 110 Clicked: 211 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Ameliorative effect of scutellarin on acute alcohol brain injury in mice

Tianmeng ZHANG, Kun WANG, Hui FAN, Qiankun YANG, Xiao ZHANG, Feixue LIU, Xin FENG, Yi CHEN, Daoyang TENG, Panpan ZHAO, Jingquan DONG

DOI: 10.1631/jzus.B2100763 Downloaded: 400 Clicked: 843 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Comparative transcriptome analysis of candidate genes involved in chlorogenic acid biosynthesis during fruit development in three pear varieties of Xinjiang

Hao WEN, Xi JIANG, Wenqiang WANG, Minyu WU, Hongjin BAI, Cuiyun WU, Lirong SHEN

DOI: 10.1631/jzus.B2100673 Downloaded: 27 Clicked: 50 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

OShnscc: A novel user-friendly online survival analysis tool for head and neck squamous cell carcinoma based on RNA expression profiles and long-term survival information

Guosen ZHANG, Qiang WANG, Xinlei QI, Huimin YANG, Xiaodong SU, Manman YANG, Chao JIANG, Yang AN, Hong ZHENG, Lu ZHANG, Wan ZHU, Jiancheng GUO, Xiangqian GUO

DOI: 10.1631/jzus.B2100512 Downloaded: 495 Clicked: 1248 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Comparative metabolomics provides novel insights into the basis of petiole color differences in celery (Apium graveolens L.)

Mengyao LI, Jie LI, Haohan TAN, Ya LUO, Yong ZHANG, Qing CHEN, Yan WANG, Yuanxiu LIN, Yunting ZHANG, Xiaorong WANG, Haoru TANG

DOI: 10.1631/jzus.B2100806 Downloaded: 34 Clicked: 64 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Chemerin promotes proliferation and migration of ovarian cancer cells by upregulating expression of PD-L1

Chen-Xi GAO, Jin-Ming SHI, Jing-Xin ZHANG, Yin LI, Yi ZHANG

DOI: 10.1631/jzus.B2100392 Downloaded: 472 Clicked: 1024 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>

Evaluation and simplification of risk factors in FIGO 2000 scoring system for gestational trophoblastic neoplasia: A 19-year retrospective analysis

Yang Weng, Yuanyuan Liu, Chitapa Benjoed, Xiaodong Wu, Sangsang Tang, Xiao Li, Xing Xie, Weiguo Lu

DOI: 10.1631/jzus.B2100895 Downloaded: 113 Clicked: 243 Cited: 0 Commented: 0(p.) <Full Text>Journal of Zhejiang University-SCIENCE, 38 Zheda Road, Hangzhou 310027, China
Tel: +86-571-87952783; E-mail: cjzhang@zju.edu.cn
Copyright © 2000 - Journal of Zhejiang University-SCIENCE